Een bij, de aarde!

Een bij, een bloem,

een bloem, een bij,

de aarde, een mens,

een mens, de aarde!

Knuffels, Davy